เบอร์ติดต่อหลัก 054-355-555

ฝ่ายข่าย

 • แผนกต้อนรับ 101
 • แผนกธุรการขาย 102,104
 • ผจก.ฝ่ายขาย 106

ฝ่ายศูนย์บริการ

 • แผนกแคชเชียร์ 107
 • แผนกศูนย์บริการ 108
 • แผนกประกัน(ปี2) 109
 • ผจก.ฝ่ายศูนย์บริการ 111
 • แผนกทะเบียน/ประกัน 112
 • แผนกอะไหล่ 116-117
 • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 121-127
 • ฝ่ายบุคคล 201
 • ฝ่ายการตลาด 202
 • ฝ่ายจัดซื้อ 203
 • ฝ่ายบัญชี 209